по-русски

Actual Problems of
Economics and Law

 

16+

 

DOI: 10.21202/1993-047X.09.2015.1.200-208

скачать PDF

Authors :
1. Tatyana Vladimirovna Palagina, Post-graduate student
Kyrgyz-Russian Slavonic University Bishkek, Kyrgyz RepublicPredicting the volume of investments into capital assets in the industry of Kyrgyz Republic


Objective: to define the demand and predict the required volume of investments into capital assets of industrial sector of economy in Kyrgyz Republic.

Results: the article analyzes the dynamics of renewing the capital assets in the industrial sector of economy in Kyrgyzstan in the recent decade. Basing on the analysis of dynamics and actual condition of capital assets, the author predicts the volume of investments into the capital assets, taking into account the hypothesis on preserving the existing trends of renewing the capital assets.  The influence is revealed of the level of deterioration of capital assets on the amount of investments, expressed as the ratio of investment volume to the production volume. It is defined that reaching the predicted volumes of investment will keep the deterioration level at not more than 43%.


Scientific novelty: for the first time the article predicts the investment volume basing on the balance model and extrapolation of mean values of renewal and retirement of capital assets in the recent decade (2003-2012), reveals the dependence of the deterioration level and capital assets investment norm.


Practical value: the main conclusions of the article can be used in scientific and educational activity, in practical calculations and planning capital investments.
 


Keywords :

Capital assets; Investments into capital assets; Level of deterioration; Balance model of capital assets; Predicting investments


Bibliography :

1. Bard, V.S. Investitsionnye problemy rossiiskoi ekonomiki (Investment problems of the Russian economy). Moscow, 2000, 383 p.
2. Aganbegyan, A. Uskorenie sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya – neotlozhnaya zadacha (Acceleration of the social-economic development as an urgent matter), available at: http://ecopol.php.brpr.ru/2012-04-05-13-39-38/2012-04-05-13-39-53/68-uskorenie-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-neotlozhnaya-zadacha (accessed: 07.11.2014)
3. Rozov, D.V. Effektivnost' obnovleniya osnovnogo kapitala v innovatsionnoi ekonomike: avtoref. dis. ... d-ra ekon. nauk (Efficiency of capital assets renewal in innovative economy: abstract of doctoral (Economics) thesis). Moscow: Finansovyi Universitet pri Pravitel'stve RF, 2011, 44 p.
4. Mitsek, E. B., Mitsek, S. A. Srednesrochnyi prognoz dinamiki investitsii v osnovnoi kapital v Rossiiskoi Federatsii s pomoshch'yu ekonometricheskoi modeli (Middle-term prediction of investment dynamics in the capital assets of the Russian Federation, basing on econometric model). Finansy i kredit, 2010, no. 40 (424), pp. 16–22.
5. Sokolova, T.A. Opyt postroeniya modeli vzaimosvyazi parametrov investitsionnykh protsessov, dinamiki osnovnykh fondov i proizvodstva po otraslyam) (Practice of building a model of interaction of investment processes’ parameters, dynamics of capital assets and production by sectors). Nauchnye trudy INP RAN, 2005, pp. 324–340.
6. Kamenetskii, M.I., Druker, S.G., Maksimtsova, S.I., Rutkovskaya, E.A. Analiz i srednesrochnyi prognoz investitsii v osnovnoi kapital (otraslevoi razrez) (Analysis and middle term prediction of investment in the capital assets (by sector)). Nauchnye trudy INP RAN, 2005, pp. 10–25.
7. Koichuev, T. Izbrannye sochineniya v 3 t. T. 3. Ekonomika Kyrgyzstana na perelomnom etape (Selected works in 3 volumes. Vol. 3. Economics of Kyrgyzstan at the critical stage). Bishkek: TsES pri PKR, OO "Ekonomisty za reformu", 2007, 301 p.
8. Bektenova, D.Ch. Investitsionnyi potentsial ekonomicheskogo rosta v Kyrgyzstane (Investment potential of economic growth in Kyrgyzstan). Vestnik KRSU, 2013, vol. 13, no. 2, pp. 30–34.
9. Omurkanov, Y.K. K ustoichivomu ekonomicheskomu rostu Kyrgyzstana (metodologiya i praktika): monografiya (On the steady economic growth of Kyrgyzstan (methodology and practice): monograph). Bishkek: Izd-vo KNU im. Zh. Balasagyna, 2002, 275 p.
10. Suleeva, D.A. Investitsionnye osnovy ekonomicheskogo rosta (Investment foundations of economic growth). Bishkek, KRSU, 2008, 198 p.
11. Musakozhoev, Sh.M. Osnovy innovatsionnoi ekonomiki. Izbrannye trudy v 7 t (Bases of innovative economy. Selected works in 7 vol.). Bishkek, 2012, 588 p.
12. http://regnum.ru/news/economy/1348037.html (accessed: 11.12.2014)
 


Citation :

 Palagina T.V. Predicting the volume of investments into capital assets in the industry of Kyrgyz Republic, Actual Problems of Economics and Law, 2015, No. 1 (33), pp. 200–208.
 


Type of article : The scientific article

Date of receipt of the article :
15.12.2014

Date of adoption of the print :
18.02.2015

Date of online accommodation :
15.04.2015