по-русски

Actual Problems of
Economics and Law

 

16+

 

DOI: 10.21202/1993-047X.09.2015.3.63-70

скачать PDF

Authors :
1. Roman Andreyevich Timofeyev, PhD (Economics), Head of Management Chair
Kazan State Energy University

2. Valeriy Vladimirovich Shlychkov, Doctor of Economics, Professor
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI, Kazan, Russia

3. Igor Grigoryevich Alafuzov, PhD (Economics),Vice Editor-in-Chief
“Bulletin of Economics, Law and Sociology” Journal, Kazan, RussiaTopical issues of functioning a region as a social-economic system


Objective: to identify the topical issues of forming a region as a social-economic system.


Methods: systematic approach, based on general scientific methods of empirical and theoretical research such as observation and comparison, analysis and synthesis, induction and deduction, as well as comparative-historical method, statistical methods, macroeconomic analysis.


Results: the major issues of applying a systematic approach to the analysis of the region as a socio-economic system were explored and analyzed. The authors proved the most important features of the system; considered different points of view on the content of the region as a system category; analyzed the basic paradigm of the region functioning; identified specific properties inherent to the region as a system; conducted analysis of the modern Russian and foreign literature, which showed that at present there is no consensus about the structural content of the region as an economic system at meso-level; suggested the authors’ definition of the region category; conclusions were made about the applicability of systematic approach to analyzing a region as a socio-economic system.


Scientific novelty: the trends and problems of the region formation as an economic system were specifiedin the form of components of a single social and economic system; the conceptual scheme for the region development as a socio-economic system at meso-level was proposed; the author's definition of the regionwas given. The suggested conceptual framework focuses on regional subsystems, each of which is characterized by resources (capacity), the effective use of which is intended to ensure the sustainable and competitive territory development, while increasing the quality of life of the population under federalism and globalization.


Practical significance: conclusions and suggestions can be used by public authorities in the strategic policy development for the effective management of the Russian regions.
 


Keywords :

 Systemic approach; Region; Social and economic system; Resources; Sustainability; Reliability
 


Bibliography :

1.    Mannapov, R.G., Akhtarieva, L.G. Organizatsionno-ekonomicheskii mekhanizmu pravleniya regionom: formirovanie, funktsionirovanie, razvitie (Organizational-economic mechanism of region management: forming, functioning, development). Moscow: KNORUS, 2008, 352 p.
2.    Popov, V.N., Kas'yanov, V.S., Savchenko, I.P. Sistemnyi analiz v menedzhmente (Systemic analysis in management). Moscow: KNORUS, 2007, 304 p.
3.    L'vov, D.S., Granberg, A.G., Egorshin, A.P. Strategicheskoe upravlenie: region, gorod, predpriyatie (Strategic management: region, city, enterprise). Moscow, 2005, 603 p.
4.    Samofalova, E.V., Kuz'bozhev, E.N., Vetrakova, Yu.V. Gosudarstvennoe regulirovanie natsional'noi ekonomiki: ucheb. posobie (State regulation of the national economy: tutorial) / pod. red. d-ra ekon. nauk, prof. Kuz'bozheva. 2-e izd. ster. Moscow: KNORUS, 2006, 261 p.
5.    Seleznev, A.Z. Konkurentosposobnye pozitsii i infrastruktura rynka Rossii (Competitive positions and infrastructure of the Russian market). Moscow: Yurist", 1999, 384 p.
6.    Postalyuk, M.P. Innovatsii v sisteme faktorov razvitiya novoi ekonomiki (Innovations in the system of factors of new economy development). Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii, 2011, no. 4, pp. 93–97.
7.    Gel'vanovskii, M., Zhukovskaya, V., Trofimova, I. Konkurentosposobnost' v mikro-, mezo- i makrourovnevom izmerenii (Competitiveness in the micro-, meso-, and macro-level dimension). Rossiiskii ekonomicheskii zhurnal, 1998, no. 2, pp. 14–21.
8.    Andreev, A.V., Borisova, L.M., Pugachevskaya, E.V. Osnovy regional'noi ekonomiki (Bases of the regional economy). Moscow: KNORUS, 2008, 336 p.
9.    Yakubov, M.R. Kompleksnaya otsenka ekonomicheskoi ustoichivosti promyshlennykh predpriyatii (Complex estimation of economic sustainability of industrial enterprises), available at: http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2004/issue2/econom13.html (accessed: 05.09.2015).
10.    Ushvitskii, L.I., Parakhina, V.N. Konkurentosposobnost' regiona kak novaya realiya: sushchnost', metodyotsenki, sovremennoesostoyanie (Competitiveness of a region as a new realia: essence, methods of estimation, current state). Sbornik nauchnykh trudov Sev KavGTU. Seriya «Ekonomika», 2005, no. 1.
11.    Yashin, S.N., Puzov, E.N. Pokazateli kompleksnoi sravnitel'noi otsenki potentsiala regiona v ramkakh monitoringa ekonomicheskoi bezopasnosti (Indicators of the complex comparative estimation of a region potential in the frameworks of economic safety monitoring). Finansy i kredit, 2006, no. 5 (209), pp. 39–45.
12.    Shlychkov, V.V., Arzamastsev, A.D., Fadeeva, E.P. Teoretiko-metodologicheskie aspekty upravleniya resursnym potentsialom regiona (Theoretical-methodological aspects of the regional resource potential management). Ioshkar-Ola, 2007, 390 p.
13.    Shlychkov, V.V. Ekonomicheskie mekhanizmy upravleniya resursnym potentsialom (Economic mechanisms of resource potential management). Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii, 2007, no. 2, pp. 55–64.
14.    Khasanova, A.Sh.,Vedin, N.V. K voprosu o formirovanii novoi ekonomicheskoi paradigm (On the issue of forming the new economic paradigm). Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii, 2014, no. 4, pp. 106–111.
 


Citation :

Timofeyev R.A., Shlychkov V.V., Alafuzov I.G. Topical issues of functioning a region as a social-economic system, Actual Problems of Economics and Law, 2015, No. 3, pp. 63–70.
 


Type of article : The scientific article

Date of receipt of the article :
04.06.2015

Date of adoption of the print :
04.08.2015

Date of online accommodation :
15.10.2015